...ยินดีต้อนรับท่านสู่....เวบบล็อกประชาสัมพันธ์....ของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพญาเม็งราย...จังหวัดเชียงราย....

  วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

  ใต้ร่วมพระบารมี บุคคลต้นแบบที่นำพระราชดำริในหลวงมาดำเนินชีวิต

  "ความสุขความเจริญอันแท้งจริงนั้นหมายถึงความสุข ความเจริญที่บุคคลแสวงหามาได้ด้วยความเป็นธรรมทั้งในเจตนาและการกระทำไม่ใช่ได้มาโดยบังเอิญหรือด้วยการแก่งแย่งเบียดบังมาจากผู้อื่น"
  ความตอนหนึ่งในพระบรมราโชวาท
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  ความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาด้วยความบังเอิญ
  จากความเชื่อที่ว่าเงินเป็นสิ่งสำคัญชื้อความสุขได้ กลับทำให้ชีวิตเป็นทุกข์ยิ่งขึ้น แต่หลังจากที่ได้ลงมือปฏิบัติตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง โดยเเริ่มต้นจากปลูกผักในสวนครัว เลี้ยงสัตว์ด้วยตนเอง ในเขตพื้นที่บ้าน ๕๓ ตารางวา นอกจากจะทำให้มีอาหารกินตลอดปีแล้วสุขภาพร่างกายและใจก็ค่อยๆดีขึ้นตามลำดับ จึงนับได้ว่ามีความสุขอย่างแท้จริง
  จากตัวตนของ..นางขนิษฐา มะโนสมบัติ 
  ๓๐๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

  ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น