...ยินดีต้อนรับท่านสู่....เวบบล็อกประชาสัมพันธ์....ของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพญาเม็งราย...จังหวัดเชียงราย....

  วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

  รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคสัตว์

  นาพิพัฒน์ มะโนสมบัติ เจ้าหน้าที่สัตวบาลประจำสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพญาเม็งราย ออกรณรงค์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเชีพติซีเมีย ร่วมกับอาสาปสุสัตว์ประจำหมู่บ้าน เมื่อ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖  ทั้งนี้มีการรณรงค์พร้อมกันทุกหมู่บ้านในห้วงเดือนมกราคม 

  เยี่ยมกลุ่มเลี้ยงควาย

   นายอนุวัฒน์  ธรรมพิทักษ์ ปศุสัตว์พญาเม็งราย ออกตรวจเยี่ยมกิจการของกลุ่มอนุรักษ์โค กระบือ บ้านห้วยก้างนางล้อม ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้ช่วยกันอนุรักษ์ควายไทยให้คงอยู่ร่วมกับวิถีชาวบ้านอย่างยั่งยืน เมื่อ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕
   ควายเทียมเกวียน  

   การฝึกควายเทียมเกวียน