...ยินดีต้อนรับท่านสู่....เวบบล็อกประชาสัมพันธ์....ของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพญาเม็งราย...จังหวัดเชียงราย....

  วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2552

  เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์พญาเม็งรายไปร่วมออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ที่อำเภอเมืองและอำเภอแม่ฟ้าหลวง

  หมอรัฐพล นาวา กำลังให้บริการแจกเวชภัณฑ์ และให้คำปรึกษาแก่เกษตรกรบ้านร่ิองขุ่น ตำบลดอยลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เมื่อ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๒

  ภาพหมู่ทีมทำงานสััตวแพทย์เคลื่อนที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงพญาเม็็งรายมีนายรัฐพล นาวา สัตวแพทย์ชำนาญงานและนายจันทร์ รักลีน พนักงานสัตวบาล เข้าร่วมปฏิบัติงานเมื่อ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๒

  วันอังคารที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2552

  เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ตรวจสุขภาพประจำปี

  นายอนุวัฒน์ ธรรมพิทักษ์ ปศุสัตว์อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ตรวจสุขภาพประจำปี ตามนโยบายปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายที่ติดต่อประสานคณะแพทย์ด้านตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ มาบริการอำนวยความสะดวกถึงที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด เมื่อภาคเช้าวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๒ มีข้าราชการมารับการตรวจจำนวน ๓๐ คน
  ปศุสัตว์อำเภอพญาเม็งราย กำลังเจาะเลือดเพื่อตรวจโรค
  บรรยากาศการรับฟังคำแนะนำการดูแลจัดการสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม ในห้องประชุม สนง.ปศจ.เชียงราย

  วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2552

  กิจกรรมที่สำคํญผ่านมาของปศุสัตว์พญาเม็งราย

  แนะนำตัวเองก่อน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพญาเม็งราย มีเจ้าหน้าที่จำนวน ๔ คน
  นายอนุวัฒน์ ธรรมพิทักษ์ เป็นปศุสัตว์อำเภออาวุโส
  นายรัฐพล นาวา สัตวแพทย์ชำนาญงาน
  นายพิพัฒน์ มะโนสบัติ เจ้าหน้าที่สัตวบาลผสมเทียม
  นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล
  นายนอนุวัฒน์ ธรรมพิทักษ์ ปศุสัตว์อำเภอและเกษตรกรผู้รับมอบโค กระบือ โครงการธนาคารโค กระบือตามพระราชดำริ
  อบรมเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโค
  นายรัฐพล นาวา บรรยาย โครงการอบรมเตรียมความพร้อมป้องกันควบคุมไข้หวัดนก

  นายรัฐพล นาวา ออตรวจสอบความพร้อมและประเมินสนามประลองไก่ชน

  วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2552

  สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๓


  จากใจ ปศุสัตว์อำเภอพญาเม็งราย