...ยินดีต้อนรับท่านสู่....เวบบล็อกประชาสัมพันธ์....ของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพญาเม็งราย...จังหวัดเชียงราย....

  วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2555

  อบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคเนื้อ

  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพญาเม็งราย จัดฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคเนื้อ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือ ประจำปีงบประมาณ 2555  ให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อตำบลเม็งราย เมื่อวันที่ 28  มีนาคม  2555  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเม็งราย อ ำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย โดยมีเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อต าบลเม็งราย เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 25 ราย  ใน การฝึกอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพิ่มความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการเลี้ยงโคเนื้อ การทำงานเป็นกลุ่ม และการสร้างเครือข่าย โดยมีเจ้าหน้าที่ของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย และศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีปลวกแดง เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม

  เสวนาการอนุรักษ์และการใช้ ประโยชน์จากควายไทย  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพญาเม็งราย จัดเสวนาการอนุรักษ์และการใช้ ประโยชน์จากควายไทย ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือ ประจ าปีงบประมาณ 2555  เมื่อวันที่ 27  มีนาคม  2555  ณ หอประชุมหมู่บ้าน บ้านห้วยก้าง หมู่ 11 ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย โดยมีเกษตรกร กลุ่มผู้เลี้ยงควายบ้านห้วยก้างเข้าร่วมเสวนา จ านวน 20 ราย  ใน การเสวนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ การมีส่วนร่วมตามรอยพระบาทฟื้นฟูภูมิปัญญาควายไทยสู่ความพอเพียง และ กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการเลี้ยงควายเชิงบูรณาการ และเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานของกลุ่มผู้เลี้ยงควายและการใช้ประโยชน์จากควาย และเป็นการรณรงค์การต่อสู้กับสภาวะวิกฤติโลกร้อน และลดการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างจริงจัง โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพญาเม็งราย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีปลวกแดง รอง
  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลไม้ยา และปราชญ์ชาวบ้าน ร่วมในการเสวนาด้วย