...ยินดีต้อนรับท่านสู่....เวบบล็อกประชาสัมพันธ์....ของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพญาเม็งราย...จังหวัดเชียงราย....

    วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2555

    อบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคเนื้อ

    สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพญาเม็งราย จัดฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคเนื้อ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือ ประจำปีงบประมาณ 2555  ให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อตำบลเม็งราย เมื่อวันที่ 28  มีนาคม  2555  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเม็งราย อ ำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย โดยมีเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อต าบลเม็งราย เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 25 ราย  ใน การฝึกอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพิ่มความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการเลี้ยงโคเนื้อ การทำงานเป็นกลุ่ม และการสร้างเครือข่าย โดยมีเจ้าหน้าที่ของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย และศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีปลวกแดง เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม

    ไม่มีความคิดเห็น:

    แสดงความคิดเห็น