...ยินดีต้อนรับท่านสู่....เวบบล็อกประชาสัมพันธ์....ของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพญาเม็งราย...จังหวัดเชียงราย....

  วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2555

  เสวนาการอนุรักษ์และการใช้ ประโยชน์จากควายไทย  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพญาเม็งราย จัดเสวนาการอนุรักษ์และการใช้ ประโยชน์จากควายไทย ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือ ประจ าปีงบประมาณ 2555  เมื่อวันที่ 27  มีนาคม  2555  ณ หอประชุมหมู่บ้าน บ้านห้วยก้าง หมู่ 11 ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย โดยมีเกษตรกร กลุ่มผู้เลี้ยงควายบ้านห้วยก้างเข้าร่วมเสวนา จ านวน 20 ราย  ใน การเสวนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ การมีส่วนร่วมตามรอยพระบาทฟื้นฟูภูมิปัญญาควายไทยสู่ความพอเพียง และ กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการเลี้ยงควายเชิงบูรณาการ และเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานของกลุ่มผู้เลี้ยงควายและการใช้ประโยชน์จากควาย และเป็นการรณรงค์การต่อสู้กับสภาวะวิกฤติโลกร้อน และลดการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างจริงจัง โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพญาเม็งราย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีปลวกแดง รอง
  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลไม้ยา และปราชญ์ชาวบ้าน ร่วมในการเสวนาด้วย
    

  ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น