...ยินดีต้อนรับท่านสู่....เวบบล็อกประชาสัมพันธ์....ของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพญาเม็งราย...จังหวัดเชียงราย....

  วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

  เยี่ยมกลุ่มเลี้ยงควาย

   นายอนุวัฒน์  ธรรมพิทักษ์ ปศุสัตว์พญาเม็งราย ออกตรวจเยี่ยมกิจการของกลุ่มอนุรักษ์โค กระบือ บ้านห้วยก้างนางล้อม ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้ช่วยกันอนุรักษ์ควายไทยให้คงอยู่ร่วมกับวิถีชาวบ้านอย่างยั่งยืน เมื่อ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕
   ควายเทียมเกวียน  

   การฝึกควายเทียมเกวียน 
   


  1 ความคิดเห็น: